Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı-hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Denetçi Taahhütnamesi

Denetçi Belgesi Fotokopisi

İmza Beyanı

T.C. Kimlik numarası

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

SGK Hizmet Dökümü

Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ile  ilgili sağlık raporu

İkamet bilgisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Kimlik Paylaşım Sisteminden tarafımızca sorgulanacaktır.

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Kontrol Elemanı Taahhütnamesi

İmza Beyanı

T.C. Kimlik numarası

İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti

Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

SGK Hizmet Dökümü

Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ile  ilgili sağlık raporu

İkamet bilgisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Kimlik Paylaşım Sisteminden tarafımızca sorgulanacaktır.

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.

Şantiye Şefi Adres Güncelleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:
Dilekçe(Şantiye Şefi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;

Kimlik fotokopisi

İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi

Proje Müellifi Bilgilerinin Güncelleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Dilekçe(Proje Müellifi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak) ekinde;
Kimlik fotokopisi
İlgili meslek odası kayıt belgesi

Not: YDS ‘de birden fazla kayıt varsa Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına müracaat edilmesi gerekir.

YİBF Bilgileri Güncelleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Dilekçe (Yapı Denetim Firması tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben               yazılacak) ekinde;

EK-3-1-1 Formu verilecektir.

Denetçi Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Evraklar:

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında yürürlüğe giren, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 6ıncı fıkrası gereği, Denetçi Belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi 01.12.2011 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacaktır. Belirtilen tarih itibari ile Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) yapılacak müracaatların vize işlemi yapılmayacaktır.

Denetçilerin vize işlemleri için, Yapı Denetim Sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin yer aldığı Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

İl Müdürlüklerinin yapacakları vize işlemi sırasında istenecek belgeler ile bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Vize İşlemi İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1.Başvuru dilekçesi

1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2.Denetçi Belgesi

2.1. Bakanlığımızca verilmiş Denetçi Belgesinin aslı, başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olmalıdır.

2.2. Denetçi Belgesinin silinti, kazıntı gibi dış etkenler nedeni ile tahribata uğradığı, üzerindeki bilgi ve imzalar okunmayacak durumda olduğu tespit edilmesi halinde, vize işlemine müteakip, belgenin yeniden düzenlenmek üzere vize evrakları ile birlikte Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

2.3. Denetçi Belgesi arka yüzünün belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. İmza bulunmayan belgelerde, bizzat belge sahibinin bu bölümü imzalaması sağlanacaktır.

3.Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

3.1. Raporu düzenleyen kuruluşça protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiş olmalıdır.

3.2. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

3.3. Rapor içeriğinde Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır. Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.

4.Adli Sicil Beyanı

4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyon web sayfasında Kütüphane/Standart Formlar bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

4.2. Sunulan beyanlar, vize işleminin yapılmasına müteakip İl Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecektir. Aykırı beyanda bulunuldukları tespit edilen denetçilerin bilgileri ve belgeleri, gerekli işlemleri yürütmek üzere, Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

4.3. Beyan yerine Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak adli sicil kaydı da sunulabilecek olup, bu kaydın sunulması halinde, müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde alınmış ve T.C.kimlik numarası, adı soyadı, doğum tarihi ile birlikte konusunun Resmi Kurum ibareli olarak sorgulanmış olması gerekmektedir.

4.4. Adli Sicil beyanları için yapılacak teyitlerde de bu hususa dikkat edilecektir.

5.İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi

5.1. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

5.2. Belge aslının başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olması gerekmekte olup, temsilciliklerin şubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcisinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamış şekli ile sunulmuş olması gerekmektedir.

6.Banka Dekontu

6.1. Halk Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret koduna yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş, vize işlemi banka dekont aslı kabul edilecektir.

6.2. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir.

Not : Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ücret yatırılması  gerektiği durumlarda  Müdürlüğümüz Ayniyat Saymanlığı Servisine müracaat edilmesi  veya  basvuru.csb.gov.tr  internet  adresi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak referans numarası alınarak banka işlemleri yürütülebilir.

Proje Müellifleri ve Şantiye Şefleri Kayıtlarının Onayı İçin Gerekli Evraklar:

Proje Müellifleri ve Şantiye Şeflerinin Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne öncelikli olarak hesap başvuru yapması gerekmekte olup, daha  önceden sistemde kaydı bulunan Proje Müellifleri ve Şantiye Şeflerinin, başvuru onayı kullanıcılar tarafından tamamlanabilmektedir. Ancak sistem kaydı olmayan Proje Müellifleri ve Şantiye Şefleri için, başvuruların yapılması sonrasında ‘’Onay Başvurusu’’ sistem üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletilmekte olup,  söz konusu başvuruların tamamlanabilmesi için;

Proje Müelliflerinin;

- Dilekçe

- Diploma

- Büro Tescil Belgesi

- Oda Kayıt Belgesi

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Şantiye Şeflerinin;

- Dilekçe

- Diploma

- Oda Kayıt Belgesi

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Yardımcı Kontrol Elemanlarının;

- Dilekçe

- Diploma

- Oda Kayıt Belgesi

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Deney Yapan Elemanların;

- Dilekçe

- Diploma

- Oda Kayıt Belgesi (mühendisler için)

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Numune Toplama Elemanlarının;

- Dilekçe

- Diploma

- Eğitim Sertifikası

- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat edilmesi sonrasında başvurular tamamlanacaktır.

Küme Yapı İş ve İşlemleri:

İlgili Proje Müellifince Küme Yapı olarak seçilecek Yibf'lerin İl Müdürlükleri'nin onayına gönderilmesini müteakip İl Müdürlüklerince istenilecek evraklar ve işlemler şu şekildedir

- İstenilecek Evraklar:

1-      Yapı Sahibi ya da Proje Müellifi tarafından verilecek olan Dilekçe (Küme Yapı olarak seçilen Yibf leri, Müteahhit (ünvan ve yambis no gibi) bilgilerini içeren talep başvurusu)

2-      Vaziyet Planı

3-      İmar Durum Belgesi

4-      Tapu Kaydı

5-      Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

6-      Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında sözleşme

7-      Küme onayı aşamasında İl Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan belgeler

Not:Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ e göre kontrollerin yapılarak küme yapı oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Not : Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ücret yatırılması  gerektiği durumlarda  Müdürlüğümüz Ayniyat Saymanlığı Servisine müracaat edilmesi  veya  basvuru.csb.gov.tr  internet  adresi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak referans numarası alınarak banka işlemleri yürütülebilir.