Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Faaliyetler

A-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ:

- 4708 sayılı Kanun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıkların incelenerek sonuçlandırılması, itiraz halinde konunun Yapı Denetim Komisyonuna bildirilmesi.

- Müdürlüğün bulunduğu ildeki yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesi.

- Mevzuatta yer alan diğer görevler

4708 Sayılı Kanun Kapsamındaki Laboratuvar Denetimleri ;


4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 13.Maddesine istinaden denetlenmesi işini üstlenmiş durumdadır. İlimizdeki 20 adet laboratuvarın denetimleri sonucu düzenlenen raporlar İl Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilmek üzere sunulmaktadır.

YAPTIRIMLAR


4703 Sayılı Kanun’da yazılı ceza miktarları 2017/13 Nolu tebliğ ile 01.01.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki gösterilen miktarlarda uygulanacaktır.

Ceza hükümleri

Madde 12-Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 3.671 TL, Üst Limit 9.186 TL,
(Yeni, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadan piyasaya arz eden üreticilere uygulanır.)
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 18.377 TL, Üst Limit 45.952 TL,
(Piyasaya güvenli ürün arz etmediği tespit edilen üreticilere uygulanır.)
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 3.671 TL, Üst Limit 9.186 TL,
(Ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamayan, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemeyen; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmeyen, şikayetleri soruşturmayan ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmeyen, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayan üreticilere uygulanır.)
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 3.671 TL , Üst Limit 9.186 TL ,
(İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen üreticilere uygulanır.)
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında Alt Limit 1.833 TL , Üst Limit 4.590 TL ,
(Sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz eden; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermeyen dağıtıcılara uygulanır.)
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında Alt Limit 9.186 TL , Üst Limit 22.973 TL ,
(Uygunluk işaretini veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeleri tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olmadan kullananlara uygulanır.)
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında Alt Limit 45.952 TL , Üst Limit 114.884 TL ,
(İlgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında Alt Limit  9.186 TL, Üst Limit 22.973 TL idari para cezası uygulanır.
(Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen; faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, faaliyetleri sona erdikten sonra aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim etmeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)

Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

 

 

 


http://www.csb.gov.tr/yonetim/fckeditor2/editor/images/spacer.gif MERKEZ YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


 

Kurucu Değişikliği İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Kurucu Denetçi ise;

·         Kurucu Taahhütnamesi

·         Ticari Sicil Gazetesi ya da Ortaklar Listesi

·         Denetçi Belgesi Fotokopisi

·         T.C. Kimlik numarası

Kurucu Kontrol Elemanı ise;

·         Kurucu Taahhütnamesi

·         Ticari Sicil Gazetesi ya da Ortaklar Listesi

·         İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti

·         İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *

·         T.C. Kimlik numarası

http://www.csb.gov.tr/yonetim/fckeditor2/editor/images/spacer.gif

 

YDK İzin Belgesi İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Ticaret veya Sanayi Odasi kayıt belgesi*.
 • Yapı Denetim Kuruluşunun amacı: "Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar."olduğunu ve kuruluşunun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının başvuru esnasında bildirilen kurucu ortaklara ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Firma yetkililerinin imza sirküsü, diğer ortaklarının imza beyanı,
 • Firma kurucularının her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
  • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti,
  • Ek-13deki form 11e uygun taahhütnameleri,,
  • T.C. Kimlik numarası,
  • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
  • İlgili Meslek Odası kayıt belgesi*,
 • (Bakanlığımızdan denetçi belgesi almış kurucuların Ek-13deki form 11e uygun taahhütnameler ve ikametgah senedi dışındaki belgeleri vermesine gerek yoktur)
 • Başvuru esnasında firma bünyesinde görevli olduğu belirtilen Denetçi mimar/mühendislere ait belgeler:

Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

1)Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2)Bir proje ve uygulama denetçisis inşaat mühendisinin,

3)Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4)Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

5)Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin her biri için ayrı ayrı;

 • Denetçi Belgesinin fotokopisi,
 • Örnek-4e uygun taahhütnamesi (damga pulu taahhütnamenin verildiği yılın değerlerine göre),
 • Noter tasdikli imza beyanı,
 • T.C. Kimlik numarası,

Not: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi almak için yapmış olduğunuz başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda bildirilen ve başvurunuz esnasında bildirdiğiniz bilgilerin doğruluğunu gösteren ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirilip, mavi GENİŞ bir klasör içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genel Evrak Bölümüne başvurunuz….!

 

 

 

B-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN 4703 SAYILI YAPI  MALZEMELERİ  HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ:

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle İlgili Çalışmalar ;

a) Teknik Dosya İncelemesi

b) CE ve G işaretlemesi kontrolü ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ;

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS-825 uygun yalıtımın sağlanması, Merkezi Isıtma Sitemleri, Isı Gider Paylaşımı Yönetmeliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve verimli kojenerasyon sistemi v.b. ilgili konularda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirme ve bilgilendirme yaparak, görüş sunulmaktadır.

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUARI ÇALIŞMALARI ;

a) Taze Beton Deneyleri

b) Sertleşmiş Beton Deneyleri

c) Demir Çekme Deneyleri

d) Zemin Deneyleri