Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Taşınmaz Satış İlanı

06 Temmuz 2020
Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Taşınmaz Satış İlanı

 

 

1) Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF Termal Milli Emlak Şefliğinde (Termal Milli Emlak Şefliği Gökçedere Mah. Nizamettin Işıldar Sok. No:6 Termal / YALOVA adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat bedelini yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Gerçek kişilerin;  Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri, ( Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk ve Tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020 Yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki a) ve b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3) İhaleye ilişkin Şartname ve Ekleri mesai saatleri içerisinde Termal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4) Yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç )1/4 ‘ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

5) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7) İhale ilanı (http://milliemlak.gov.tr) ve (http://yalova.csb.gov.tr/duyurular)  adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır