Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği

Yapi Denetim Kuruluşu Açmak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir

03 Haziran 2013
Yapi Denetim Kuruluşu Açmak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir

YAPI DENETİM KURULUŞU


Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi ifade eder.

 


Yetki sınırı:

Yapı denetim kuruluşlarının denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2’yi geçemez.

Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla, toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için aşılabilir.

Kuruluş koşulları:

Yapı denetim kuruluşuna ortak olabilmek için mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik mühendisliği diplomasına sahip olmak şartı aranır.

 

 

İzin alma aşamasında istenen belgeler:

Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

 

a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar veya inşaat, makine ve elektrik mühendislerine ait ve sadece yapı denetiminin faaliyet konusu olarak seçilmiş olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi,

 

b) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

 

c) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen aslının idarece tasdiklenmiş diploma suretleri, ek-13'deki form-11'e uygun taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, sabıka kaydı olmadığına dair beyan, noterlikçe tasdikli imza sirküleri ve T.C. Kimlik numarası,

 

ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

 

1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin,

 

denetim sorumluluğunu üstleneceğine dair ek-14'deki form-12'ye uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noterlikçe tasdikli imza beyanları, T.C. Kimlik numarası.

 

Not: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi almak için yapmış olduğunuz başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda bildirilen ve başvurunuz esnasında bildirdiğiniz bilgilerin doğruluğunu gösteren ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirilip, mavi GENİŞ bir klasör içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Evrak Bölümüne başvurunuz….!


Şube açma koşulları:


Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhangi bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet gösterebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, ticari ve mali yönden gereken bütün işlemlerin tamamlanarak, şube açılacak olan ilde daimi olarak ikamet etmek kaydıyla asgari;

 

1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi

3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi

4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi

5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi

 

görevlendirilmesi şarttır. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için ek-14'te gösterilen form-12'ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noterlikçe tasdikli imza beyanı, T.C. Kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, üstleneceği denetim hizmeti için ek-19'da gösterilen form-17'ye uygun taahhütname, ibraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti, odaya kayıt belgesi, T.C. Kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ile birlikte, gereken ticari ve mali işlemlerin tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube açma talebini belirten bir dilekçe ekinde Yapı Denetim Komisyonuna sunulur.

 

-Yapı denetim kuruluşlarının şubeleri aracılığıyla faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan bir ilde, o ili merkez olarak seçmiş olan yeni bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi halinde, şubeler aracılığıyla faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan işlerin tamamlanmasını müteakiben, şubeler için düzenlenmiş olan izin belgeleri iptal edilir.


YDK İzin Belgesi Başvurusu Süreçleri:

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi Başvurusu şu şekilde yapılmaktadır:

  1. Yapı Denetim Sistemi (YDS)'de bir hesap açılması
  2. Firmanız ile ilgili bilgilerin Belge Başvurusu linkinden doldurulup başvurunun yapılması,
  3. Yaptığınız başvurudan size bir başvuru numarası üretilecektir, bu başvuru numarasını YİGM'ye teslim ettiğiniz dilekçenin üzerine yazmanız süreci hızlandıracaktır!
  4. YDK İzin belgesi almak için gerekli evrakları şahsen YDK'ya elden teslim edilmesi (Başvuru için gereken belgeler)
  5. Evrakların Komisyon tarafından değerlendirilmesi
  6. Komisyondan olumlu sonuç alınması durumunda belgenin şahsen YİGM'den teslim alınması

İzin belgesi alabilmek için Genel Müdürlüğümüze (Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı) müracaatta bulunan kuruluşların bu müracaatlarını 24.01.2008 tarih ve 153 sayılı Genelgemize göre Yapı Denetim Sistemi üzerinden de yapmaları ve sistemden alınacak kullanım sözleşmesini Komisyon Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi söz konusu aday kuruluşlara izin belgesi verileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan işlemlerden elde edilen veri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 12. maddesinin (Yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi) 3. ve 4. bendine göre yapılacak değerlendirmelerde kullanılacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır