Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yalova Valiliği
Yalova Valiliği
Görev Yetki ve Sorumluluklar
  644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkemizde kentsel dönüşümü tamamlamak, sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir yerleşmeler sağlamak, korumak ve marka kentler oluşturmak üzere aşağıda yer verilen yetki görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.
            Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair İmar, çevre, yapı ve yapım mevzuatım hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek. Bakanlığın görev alam İle ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.
            Çevrenin korunması, İyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarım oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve İzlemek, iklim değişikliği ile ilgili İş ve işlemleri yürütmek.
            Faaliyetleri sonucu aha ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve İzleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri İzlemek, İzin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.
            Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak. Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi İçindeki kamu yatırımlan, mülkiyeti kamuya alt arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarım, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden İtibaren iki ay İçinde yetkili İdarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.
            Mekânsal strateji planlarım ilgili kurum ve kuruluşlarla İşbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli İdarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.
            Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri İle Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel İhtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak
            veya   onaylanmasını   sağlamak,   inşa,   güçlendirme   tadil ve   esaslı   onarımlarını   yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.
            Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini İstemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
            Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
            Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri İle niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak İyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat İşlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma İzinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.
            Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay İçinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarım, parselasyon planlarını ve değişikliklerini İlgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren İki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.
            Depreme karşı dayanıksız yapılar ile İmar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
            657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla. Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair İş ve İşlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.
            Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli İdarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi İçin çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
            Bayındırlık ve iskân işleri İle ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
            Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması İçin plan ve politikaları belirlemek.
            Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıktan ilgili kuruluşlarla İşbirliği halinde yürütmek.
            23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulması' Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanım iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan İçin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer İş ve İşlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

                Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.